mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
29 Mayıs 2021 - Cumartesi 11:00
 
Diyanet'ten Yurt Dışı Din Görevlisi Sınav duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere Din Görevlisi Sınav ilanı yayınladı.
- Haberi
Diyanet'ten Yurt Dışı Din Görevlisi Sınav duyurusu

Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİNİ SEÇME SINAVI DUYURUSU 

Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir. 

1. GENEL ESASLAR 

Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurtdışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 

1. İlgili Mevzuat; 

a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 

b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK), 

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.05.2021 tarihli ve 39 sayılı Kararı, 

2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir. 

3. “Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 

4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/ internet adresinden öğrenebileceklerdir. 

5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır. 

6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. 

7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir. 

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

2.1. Başvuru Şartları 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla Din Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarda fiilî olarak 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) 

3. Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak,

4. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

5. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

7. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

8. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

9. Tablo-2’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanlarına başvuracaklardan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, VHKİ, Memur ve Şoför kadrolarında çalışanlar için Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olması şartıyla en az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu veya dini yükseköğrenim alanı dışında herhangi bir lisans mezunu olmak.

10. 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

11. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

12. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

13. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,

14. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

15. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

16. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

17. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

18. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

2.2. Özel Şartlar

1. Tablo-1 ve Tablo-2’de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların tabloda belirtilen yabancı dillerden;

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

2. Tablo – 3’te yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanları için başvuru yapacak adayların; İsveççe, Norveççe, Danca, Flemenkçe, Hollandaca, İtalyanca, Macarca ve İspanyolca dillerinden birinden sınav ilan tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.

3. Tablo-4/B’de yer alan ülke gruplarında belirlenen İngilizce ve Arapça dilleri kategorisinden başvuracakların, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan B1 ve üzeri dil belgesine sahip olmak, İngilizce ve Arapça dışındaki diller kategorisinden (ilgili ülkelerin resmi dili veya Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca, Rumence, Kazakça, Kırgızca ve Gürcüce) başvuracakların, sınav ilan tarihi itibarıyla son

2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.

4. Tablo 5/A-B’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuracaklarda ilgili ülkeye ait geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip olmak.

5. Tablo 5/A’da Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip oldukları ülke dilinde ya da İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden;

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

6. Her bir kontenjan kategorisinde (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4/A-B ve Tablo-5/A-B) başvuran adayların, görevlendirme yapılacak ülkenin vize itasına ilişkin dil belgesi vb. şartlarında değişiklik olması halinde Başkanlıkça verilecek süre içerisinde ilgili ülke makamları tarafından talep edilen belgeyi temin ederek ibraz etmek.

2.3. Başvuru İşlemleri

2.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a) Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 31 Mayıs 2021 – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir.

b) Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.

c) Adayın bireysel başvurusu,

1) Merkez Teşkilatında görev yapanlar için bağlı bulundukları Birimlerince,

2) İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar için bağlı bulundukları İl Müftülüklerince,

3) Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

4) Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

5) Yurt dışında görev yapanlar için bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/ Koordinatörlüklerince onaylanacaktır.

d) Adayların başvuru sistemine girmiş olduğu bilgi ve belgeler ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS başvuru onay modülü üzerinden en geç 15 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar onaylanacaktır.

e) Adaylar, Duyuru ekinde (Ek-1) belirtilen tablolardan ve ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.

f) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Başvurunun kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

g) Aday, elektronik başvuru ile duyuruda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

b) Bilgi ve Belgeleri eksik, yanlış, geçersiz veya hatalı olan,

c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde yapmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde bağlı bulunduğu birim tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİ İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, mülakat şeklinde yapılacak olan “Mesleki Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Sınavı” olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’nda başarılı olan adaylar ‘’Temsil Yeteneği Sınavı’’na alınacaklardır.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

4.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları

a) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

b) 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’ndaki (MBSTS) puan sırasına göre Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı” için çağrılacaktır.

c) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için sınavın ikinci aşaması olan “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavına” tabi tutulacaklardır.

d) ‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’’ konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

4.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ‘Sınav Tarihi’ ve ‘Sınav Giriş Belgeleri’ Başkanlığımız http://www.diyanet.gov.tr adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav Giriş Belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı tarih ve bina bilgileri yer alacaktır. Aday sınava ‘Sınav Giriş Belgesi’nde yer alan sınavın yapılacağı binada ve salonda girecektir.

4.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’na girecek adaylar kimlik kontrolleri için ‘Sınav Giriş Belgeleri’nde belirlenen saatte ve binada hazır bulunacaktır.

b) Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden Pasaport gibi belgelerinden biri ile sınava girebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

b) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavının baraj puanı 60 (altmış)’tır. Adayın Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmesi için Komisyon üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

c) Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Yazılı Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

d) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her Tablo ve ülke grubu için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolarda belirtilen sayıda din görevlisi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

e) Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile aynı puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

f) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

4.5. Mesleki Yeterlilik Sınavı İtirazları

a) Adaylar; Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak bağlı bulundukları birimler üzerinden en geç 7 (yedi) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve faks/elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI

5.1. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme

a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleri www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

c) Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70 (yetmiş)’tir.

d) Temsil Yeteneği Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden her bir aday için verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

f) Temsil Yeteneği Sınavı’ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

g) Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

5.2. Temsil Yeteneği Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Temsil Yeteneği Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

5.3. Temsil Yeteneği Sınavı İtirazları

a) Adaylar Temsil Yeteneği Sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bağlı bulundukları birimler üzerinden matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

6. GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI

a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen ülke grupları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.

b) Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen kontenjan çerçevesinde din görevlisi başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanacaktır.

c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla yabancı dil bilgisi, hafızlık, dini yüksek ihtisas eğitimi, doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınacaktır.

d) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (Üç) yıl süreyle geçerlidir.

İLETİŞİM

Diyanet İşleri Başkanlığı (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

0 (312) 295 75 82 / 295 75 83 / 295 76 26

0 (312) 286 97 14

yurtdisiturkler@diyanet.gov.tr

https://disiliskiler.diyanet.gov. tr

Tablolar İçin TIKLAYNIZ>>>

Kaynak: Editör:
Etiketler: Diyanet'ten, Yurt, Dışı, Din, Görevlisi, Sınav, duyurusu,
Haber Yazılımı