mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
24 Nisan 2022 - Pazar 11:10
 
Diyanet, yurt dışında görevlendirmek üzere 655 din görevlisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere 655 din görevlisi alacağını duyurdu.
DİYANET Haberi
Diyanet, yurt dışında görevlendirmek üzere 655 din görevlisi alacak

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Başkanlığımızca yurt dışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. GENEL ESASLAR

Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

1. İlgili Mevzuat;

a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK), c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 15.04.2022 tarihli ve 37/2022 sayılı Kararı,

2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir.

3. “Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.

5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır.

6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir.

8. Daha önce yapılan yurt dışı din görevliliği sınavlarında başarılı olarak görevlendirilme sırası bekleyenlerden (henüz görevlendirilmemiş olanlar), önceki ülke grubundan farklı bir ülkede görevlendirilmek amacıyla bu sınava başvurabileceklerdir. Bu durumda olan din görevlileri, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.

9. Aylıksız izinde olan din görevlileri de bu sınava başvurabileceklerdir.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla fiilî olarak Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzinkayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç)

3. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

4. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

6. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

7. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

8. 2020, 2021 veya 2022 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

9. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

10. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

11. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,

12. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

13. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

14. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

15. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

16. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

2.2. Özel Şartlar

1. Tablo-1’de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların tabloda belirtilen yabancı dillerden; 01.01.2017 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”, 01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,

01.01.2021 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2017 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,

01.01.2021 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

DİKKAT!

*ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf adresinden ulaşılabilir.

2. Tablo - 2’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanları için başvuru yapacak adayların; İsveççe, Norveççe, Danca, Flemenkçe, Hollandaca, İtalyanca, Macarca, İspanyolca, Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca, Rumence, Kazakça, Kırgızca Gürcüce veya İlgili Ülkelerin Resmi Dili dillerinden birinden sınav ilan tarihi itibarıyla son 3 (üç) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.

3. Tablo - 3’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuracaklarda ilgili ülkeye ait geçerli vize, vatandaşlık veya ikamet iznine sahip olmak.

4. Her bir kontenjan kategorisinde (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) başvuran adayların, görevlendirme yapılacak ülkenin vize itasına ilişkin dil belgesi vb. şartlarında değişiklik olması halinde Başkanlıkça verilecek süre içerisinde ilgili ülke makamları tarafından talep edilen belgeyi temin ederek ibraz etmek.

5. Her bir kontenjan kategorisinde (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) başvuran adaylar, görevlendirmeye esas belgeleri belirlenen süre içerisinde ibraz etmemeleri halinde yurt dışında görevlendirilmeyecek olup isimleri hak kazananlar listesinden çıkarılır.

2.3. Başvuru İşlemleri

2.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a) Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 25 Nisan 2022 – 12 Mayıs 202 2 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir.

b) Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.

c) Adayın bireysel başvurusu,

- Merkez Teşkilatında görev yapanlar için bağlı bulundukları Birimlerince,

- İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar için bağlı bulundukları İl Müftülüklerince,

- Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

- Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

- Yurt dışında görev yapanlar için bağlı bulundukları Müşavirlik veya Ataşeliklerince onaylanacaktır.

d) Adayların başvuru sistemine girmiş olduğu bilgi ve belgeler ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS başvuru onay modülü üzerinden en geç 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar onaylanacaktır.

e) Adaylar, Duyuru ekinde (Ek-1) belirtilen tablolardan ve ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.

f) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Başvurunun kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

g) Aday, elektronik başvuru ile duyuruda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3.2. Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı Yöneticileri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek DİBBYS Başvuru onay modülünden 13 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar onaylamak.

b) Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra adaya bilgilerin doğruluğunu kontrol ettirmek, imzalatmak ve onayladıktan sonra adaya vermek.

c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvuruları kabul etmemek.

d) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde değişiklik yaptırmamak.

e) Başvuru esnasında aday tarafından ibraz edilen fiziki belgeleri muhafaza etmek, gerektiğinde Başkanlığa ulaştırmak.

f) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

b) Bilgi ve belgeleri eksik, yanlış, geçersiz veya hatalı olan,

c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde yapmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde bağlı bulunduğu birim tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİ İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, mülakat şeklinde yapılacak olan “Mesleki Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Sınavı” olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’nda” başarılı olan adaylar ‘’Temsil Yeteneği Sınavı’na” alınacaklardır.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

4.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları

a) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

b) 2020, 2021 veya 2022 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarındaki (MBSTS) puan sırasına göre Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 2 (iki) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı” için çağrılacaktır.

c) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için sınavın ikinci aşaması olan “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’na” tabi tutulacaklardır.

d) ‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’’ konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

4.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ‘Sınav Tarihi’ ve ‘Sınav Giriş Belgeleri’ Başkanlığımız http://www.diyanet.gov.tr adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav Giriş Belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı tarih ve bina bilgileri yer alacaktır. Aday sınava ‘Sınav Giriş Belgesi’nde yer alan sınavın yapılacağı binada ve salonda girecektir.

4.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’na girecek adaylar kimlik kontrolleri için Sınav Giriş Belgeleri’nde belirlenen saatte ve binada hazır bulunacaktır.

b) Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden Pasaport gibi belgelerinden biri ile sınava girebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

b) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavının baraj puanı 60 (altmış)’tır. Adayın Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmesi için Komisyon üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

c) Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Yazılı Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

d) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her tablo ve ülke grubu için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolarda belirtilen sayıda din görevlisi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

e) Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile aynı puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

f) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

4.5. Mesleki Yeterlilik Sınavı İtirazları

a) Adaylar; Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak bağlı bulundukları birimler üzerinden en geç 7 (yedi) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve faks/elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

e) Bu sınava başvuranlar, bu Duyuruda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş hususları kabul etmiş sayılır.

5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI

5.1. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme

a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleri www.diyanet.gov.tr internet adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

c) Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70 (yetmiş)’tir.

d) Temsil Yeteneği Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden her bir aday için verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

f) Temsil Yeteneği Sınavı’ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

g) Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

5.2. Temsil Yeteneği Sınav Sonuçlarının Duyurulması Temsil Yeteneği Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

5.3. Temsil Yeteneği Sınavı İtirazları

a) Adaylar Temsil Yeteneği Sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bağlı bulundukları birimler üzerinden matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

6. GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI

a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen ülke grupları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır.

b) Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen kontenjan çerçevesinde din görevlisi başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanacaktır.

c) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (Üç) yıl süreyle geçerlidir.

7. GÖREVLENDİRMENİN YAPILMAYACAĞI VEYA İPTAL EDİLECEĞİ HÂLLER

a) Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi aday hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

b) Görevlendirme sırası gelen din görevlilerinden Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirildikleri ülkeye gitmek istemeyen personel yurt dışında görevlendirilme hakkından feragat etmiş sayılarak görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

c) İlgili ülke vize vermeye yetkili makamları tarafından vize itasına esas olmak üzere belirlenmiş geçerlilik süreli ve düzeyde dil sertifikasını ve diğer belgeleri istenilen süre içerisinde ibraz etmeyen din görevlilerinin isimleri görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

d) Temsil Yeteneği Sınavının yapıldığı yılı takip eden 3 yıl içinde mahallinden talep gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirmesi yapılan personel, görevlendirildiği ülkenin sosyal, ekonomik, eğitim vb. durumlarını mazeret göstererek görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.

8. GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER

a) Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından feragat eden veya feragat etmiş sayılan din görevlilerinin yurt dışı sınav başvuruları 2 (İki) yıl süre ile kabul edilmeyecektir.

b) İlk gidişlerinde uçak biletleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen din görevlilerinin bilet ücretleri ve vize vb. masrafları kendilerinden tahsil edilecektir.

9. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

9.1. Görevlendirme Adayların yurtdışı görevlendirmeleri 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

9.2. Yol Giderleri ve Gündelikler Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, yurtdışına ilk gidişlerinde ve yurtdışından kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri ödenir.

9.3. İzinler Yurt dışında görevlendirilen din görevlileri yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 ve 14’üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

9.4. Yurt İçi Göreve Döndürme

a) Yurt dışında görevlendirilen din görevlileri yurt içi göreve döndürülme işlemleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülür.

b) Yurt içi görev yerleri, personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c) En az altı ay görev yapmadan, resmî belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan din görevlilerinin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine din görevlisi gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

9.5. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler www.diyanet.gov.tr internet adresinden yürütülecektir.

b) Başkanlık, sınav ve görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan bilgi ve belge talep edebilir.

DİKKAT!

Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri görevlendirildiği ülke tarafından vize verilip yurt içi görevlerinden ilişikleri kesilinceye kadar yurt içi görevlerine devam edeceklerdir.

Adayların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı (BAOKK) okumaları yararlarına olacaktır.

---

Kaynak: Editör:
Etiketler: Diyanet,, yurt, dışında, görevlendirmek, üzere, 655, din, görevlisi, alacak,
Haber Yazılımı