mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
15 Nisan 2021 - Perşembe 10:43
 
İTİKAF İBADETİ NASIL YAPILIR?
İtikâf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir.
İSLAM ve İLİM Haberi
İTİKAF İBADETİ NASIL YAPILIR?

 Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem ile birlikte itikâf yaptığını nakleder. (Buhârî, “İ‘tikâf”, 3; Müslim, “Hayz”, 6; Tirmizî, “Savm”, 80)

İtikâflar: Vacib, müekked sünnet ve müstehap nevilerine ayrılır.

 •  Dil ile nezredilen (adanan) bir itikâf vacipdir.
 •  Ramazan ayının son on gününde itikâf, kifaye yolu ile bir müekked sünnettir.
 •  Başka bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescidde bir müddet yapılan itikâf da müstehapdır.
 •  Bir itikâfın en az müddeti; İmam Ebu Yusuf'a göre bir gündür.

 İmam Muhammed'e göre bir saattir. Bir saat, fıkıh alimlerine göre, zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası demektir. Yoksa bir günün yirmi dört saatte biri demek değildir.

 •  Şafiîlere göre de, "Subhanellah" denilmesinden bir an kadar fazla olan pek az bir zamandır.
 •  Malikî'lerce tercih edilen görüşe göre bir gündüz kadar, bir gecedir.

* (Vacip olan itikafların en az süresi 1 gündür.)


Rasulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra ahirete göçüşlerine kadar her Ramazanın son on gününü itikâf ile geçirmişlerdir. (Buhârî, “İ‘tikâf”, 3; Müslim, “Hayz”, 6; Tirmizî, “Savm”, 80).
İtikâfın Şartları:
1) İtikâf yapan, müslüman, akıllı ve temiz bulunmalıdır. Müslüman olmayanın, delinin, cünübün, hayız ile nifastan temiz bulunmayanın itikâfı geçerli olmaz.
2) İtikâfa niyet edilmiş olmalıdır. Niyetsiz olarak yapılan bir itikâf geçerli değildir.
3) İtikâf, mescidde veya o hükümdeki bir yerde yapılmalıdır. Büyük camilerde yapılması daha faziletlidir. Kadınlar da kendi evlerinde mescid edinilen veya mescid olarak ayıracakları bir odada itikâfda bulunurlar. Buraları onların hakkında birer mescid sayılır.
4) Vacib olan bir itikâfda, itikâf yapan oruçlu bulunmalıdır. Bu halde orucun yanılarak bozulması itikâfa zarar vermez. Diğer itikâflar için oruç şart değildir. Çünkü onlar için bir müddet yoktur. Öyle ki camiden bir iki saat içinde çıkıncaya kadar itikâfa niyet edilmesi de sahihdir.
*Şafiî'lere göre, vacib bir itikâfda da oruç şart değildir.
5) İtikâf için büluğ, erkeklik, hürriyet şart değildir. Buna göre akıllı olan çocuğun, kadının, kölenin itikâfları sahihdir. Şu kadar var ki, kadının itikâfı kocasının iznine bağlıdır.


İtikâfa Dair Bazı Meseleler

 •  İtikâf esnasında hayırdan başka bir şey söylenmemelidir. Günah gerektirmeyen şeyleri konuşmakta bir sakınca yoktur.
 •  İtikâf esnasında Kur'ân-ı Kerîm, hadîs-i şerîf, akâid, ilmihal, siyer gibi ilimlerle meşgul olmalıdır.
 •  Nefsine itikâfı vacib kılacak kimse, buna yalnız kalben niyetle yetinmemeli, dili ile de söylemelidir.

İtikâfı Bozan ve Bozmayan Şeyler

 •  Tercih edilen görüşe göre, itikafın asgarî süresi için bir sınır konmamıştır. Bu bakımdan bir mescidi ziyaret eden kişi, bu ziyaret süresinde bile itikâfa niyet edebilir.
 •  İtikâf halinde olan bir kimsenin dinî ve tabiî ihtiyaçları için zaruri olarak mescidden dışarı çıkması, itikâfı bozmaz.
 •  Nafile itikâflar dışarıya çıkmakla bozulmaz. Ancak vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar dışında itikaf mahallinin terk edilmesiyle bozulur.

Vacib olan itikaflarda; bir özür olmaksızın mescidden çıkmak itikâfı bozar. Onun için itikâf yapan bir kimse, geceleyin veya gündüzün özür bulunmaksızın bir müddet kasden veya sehven mescidden çıkarsa itikâfı bozulur. Hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze hizmetinde bulunmak, cenaze namazı kılmak, şahidlik etmek, bir hastalık sebebiyle bir saat kadar dışarı çıkmak da itikâfı bozar. Ancak itikâf adağı yapılırken, hastaları ziyaret ve cenaze namazında bulunmak şart kılınmışsa, bunlar için çıkılması itikâfı bozmaz.

 •  Vacib olan bir itikâf bozulunca, onun kazası gerekir. Meselâ: Belli bir ay için yapılan itikâf esnasında bir gün oruç bozulsa veya dışarıya çıkılsa, yalnız bir günlük itikâf için kaza gerekir. Fakat belirsiz olarak fasılasız bir ay için nezredilmiş bir itikâf esnasında, böyle bir gün oruç bozulacak veya dışarıya çıkılacak olsa, yeniden bir aylık itikâfa başlamak gerekir.
 •  Başladıktan sonra bırakılan nafile bir itikâfın, tercih edilen görüşe göre, kazası gerekmez.
 •  İtikâf eden kimse için, zevcesi ile cinsel ilişki kurmak veya buna sebeb olacak herhangi bir hareket, gerek gündüz ve gerek geceleyin olsun itikâfı bozar. İnzal olması şart değildir.
 •  Uyurken ihtilâm olunması itikâfı bozmaz.
 •  İtikâfda olan kimse, ezan okumak için minareye çıkabilir. Minarenin kapısı mescidin dışında olsa bile zarar vermez.

KAYNAK: www.dhbtsinav.com

Kaynak: Editör:
Etiketler: İTİKAF, İBADETİ, NASIL, YAPILIR?,
Haber Yazılımı