mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
28 Temmuz 2020 - Salı 23:03
 
Kurbanla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
DİYANET Haberi
Kurbanla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

KURBAN

          Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban,  dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. 

Kurban Kesme Yükümlülüğü:

Hanefî mezhebinde, Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser-2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik olduğu görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiştir, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbnMâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi açık ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terk etmemiştir.

Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr.) (bazı kaynaklarda 85 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi olarak kurban kesmelidir. Hükmü vaciptir

İmam Şâfiî'ye göre, kurban vacip değil, müekked bir sünnettir

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

KURBANLIK HAYVANLAR

                Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar 1 yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğu, koyunun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamladıktan sonra da kurban olabileceği görüşündedir. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar 2 yaşını, deve ise 5 yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler.

Kurban ne zaman kesilir?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın  dördüncü günü de kesilebilir.

Kurban Edilecek Hayvanlar Hangi Nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması lazımdır. Kurban olmaya engel ağır bir kusurunun bulunmaması gerekir.

KURBAN OLABİLECEK  HAYVANLAR

Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal olanlar

Boynuzunun azı kırık olanlar

Bir kulağı delinmiş, enine yarılmış veya uçlarından kesilip sarkık olanlar

Uyuz ve deli, biraz hasta olanlar

Dişlerinin azı düşmüş olan

Cinsel organı bulunmayan ve burulmuş (hadım edilmiş) hayvanların kurban olmasında bir sakınca yoktur.

KURBAN OLMAYAN HAYVANLAR

Bazı âzaları eksik meselâ bir veya iki gözü kör olan

Doğuştan kuyruğu ve kulağı olmayan

Kuyruğu veya kulağının yarıdan fazlası sonradan kopmuş olan

Boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olan

Dili kesik (otlayamayan)

Dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş,

Memelerinin başları kopmuş

Kesileceği yere kadar gitmeye hasta, zayıf olanlar kurban olmaz.

 

Kesim işlemi nasıl olmalıdır?

Tesmiye; Allah’ın adının anılmasıdır. Hayvanın kesimi esnasında kesen kimsenin Allah’ın adını anması şarttır. Hayvanı keserken “Bismillâh” demek yeterlidir. “Bismillâhi Allahü ekber” demek müstehap görülmüştür. İlave olarak teşrik tekbirini de söylemek müstehaptır.

Kurbanı kesecek kimse hayvana eziyet etmeden gerekli ortamı hazırladıktan sonra,

Ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a, onun birliğine inanarak çevirdim. Ben asla müşriklerden değilim!” (En‘âm-79) ayeti ile اِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفًا وَمَآ اَنَا۬ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۚ 

قُلْ اِنَّ صَلَات۪ي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ  

لَا شَر۪يكَ لَهُۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا۬ اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ        

De ki, benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun asla eşi-ortağı yoktur” (En‘âm -162,163) ayetini okuması ve teşrik tekbirlerini söylemesi ve kurbanının kabulü yönünde dua etmesi güzel bulunmuştur.  Hemen akabinde “Bismillâhi Allahü ekber” diyerek kurban kesilir.

Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah’ın adını anmayı (besmele) kasten terkederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez. Ancak kasten olmayıp besmeleyi unutanın kestiği yenir. Bu Peygamberimizin “Ümmetimden yanılma, unutma ve zorla yaptıklarının sorumluluğu kaldırılmıştır” (Buhârî, “Hudûd”, 22; Ebû Dâvûd,“Hudûd”, 17) hadisi sebebiyledir.

Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir.

Boğazlama nefes borusu ile yemek borusunun ve bunların yanlarında bulunan iki damarı kesmekle yapılır. Bu dördünden üçünün kesilmesi İmam-ı Azam’a göre yeterlidir. Bu kesim şekli “ihtiyarî boğazlama” diye adlandırılır.

Vahşi hayvanların veya ehlî olduğu halde yakalanamayan veya örneğin kuyuya düşüp çıkarılıp boğazlanması mümkün olmayan hayvanın herhangi bir şekilde yaralanıp kanının akıtılması boğazlama yerine geçer. Hz. Peygamber’in de bulunduğu bir yerde kaçan ve yakalanamayan bir deve ok ile vurulmuştur. (Buhârî, “Zebâih”, 15-18; Müslim, “Edâhî”, 4). Zaruret sebebiyle başvurulan bu usule de “ıztırarî boğazlama” adı verilir.

Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?

Ortak kesilen kurbanlarda, hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez. Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması kaydıyla bir kısmı udhiyye, diğer bir kısmı ise adak, akîka, nafile kurbanı olarak niyet edebilirler.

Hayvan bayıltılarak kurban edilebilir mi?

İhtiyaç halinde hayvanın yıkılması ve kesilmesinde zorluk mevcutsa (ölmeden kesilmesi kaydıyla) hayvanı bayıltarak canlı iken kesilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak şu da unutulmamalıdır. Baygın olan hayvan ile ayık olan hayvanın kesilirken kan çıkışı bir değildir, ayık olan hayvanın bedeninden daha fazla kan çıkar.

Zengin olan karı-kocadan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?

İbadetlerde sorumluluk bireyseldir. Bu nedenle, dinen zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Ancak İmam Malik’e göre aile reisi tüm aile efradı adına bir adet büyükbaş veya küçükbaş hayvan keserse bu yeterli olur.

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler, kurbanlarını keserler.

Kadın kurban kesebilir mi?

Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi; kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir.

Kurbanın yenmeyen yerleri

  1. Akan kanı  2-  Erkeklik-dişilik organı  3- Yumurtaları  4- İdrar torbası  5- Guddesi (bezesi)  6- Öd kesesi

Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?

Kurbanın etinden kılına kadar bir ibadet hükmünde olması sebebiyle para karşılığında ya da kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Bu durumda bu derinin bir fakire veya hayır kurumuna verilmesi ya da kişinin kendisinin kullanması gerekmektedir.

Satın alındığında sağlam olup sonradan kusurlu hale gelen bir hayvan kurban edilebilir mi?

Bir kimse sağlam bir hayvan satın alsa fakat daha kesilmeden hayvanda kurban edilmeye engel bir kusur meydana gelse, eğer satın alan kişi zenginse yenisini alıp kesmelidir. Yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur, almış olduğu hayvanı kurban eder.

Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

Kurbanlık olarak niyetlenilen bir hayvanın sütünden ve yününden yararlanmak caiz midir?

Kurban etmek üzere satın alınan veya kurban etmek niyeti ile belirlenin hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak mekruhtur. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından veya kurban edilmek üzere niyet edilmesinden itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş olmaktadır. Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa bedeli sadaka olarak verilmelidir.

Alınan kurbanlığın ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?

Zengin bir kimsenin aldığı kurbanlık hayvan, kurban günlerinden önce ölürse, bu kimsenin yeniden bir kurbanlık hayvan alması gerekir. Ancak kurbanlık hayvanı ölen kişi fakirse yeniden hayvan alıp kesmesi gerekmez.

Ölmüş kimseler için kurban kesilir mi?

Vefat etmiş bir yakınımız için kurban vecibesi yoktur. Yani böyle bir borç yoktur. Ancak, ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir. 

Taksitle kurban alınabilir mi?

Taksitle satın alınan hayvan kurban olarak kesilebilir.

Tartı İle Kurbanın Satılması

Kurban canlı iken kg ağırlığınca belirlenmiş bir fiyattan satılabilir, alınabilir. Bu fiyatın tespiti açısından tercih edilebilir. Ancak hayvan kesildikten sonra ayıklanmış etleri kg ile satmak caiz değildir. Bunda hem fiyat belirsizliği vardır.  

Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Kişi, mülkiyetinde olan veya kurban etmek amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek şartıyla başkalarını ortak edebilir. Bu itibarla kurban edilmek üzere satın alınan bir büyü baş bir  hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla daha sonradan da ortak olunabilir.

Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Fıkhi hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir. Kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Şüphesiz Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir. Ancak, bu iki ibadetten birini diğerinin alternatifi olarak algılamak dini açıdan doğru değildir.

Nitekim Peygamber (a.s.) efendimiz de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. (Buhârî, “Hacc”, 117, 119; Müslim, “Edâhî”, 17).

Hz. Peygambere (s.a.v.) kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydetileceğini ifade etmiştir. (Tirmizî, “Edâhî”, 1; İbn Mâce, “Edâhî”, 3).

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetler  ise vekâlet caizdir.

Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir.

Kurban vekalet yoluyla başkasına kestirilecekse; vekalet vereceği kişiye “Kurban hayvanımı kesmeye, kestirmeye seni vekil tayin ettim” kurban vekil tarafından alınacaksa; Kurban hayvanımı satın almaya, kesmeye, kestirmeye seni vekil tayin ettim” der. Yada vekil, kurban kesecek olana; Kurban hayvanını (satın almaya), kesmeye, kestirmeye beni vekil tayin ettin mi? diye sorar. 

Teşrik tekbirleri

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazında başlar bayramın 4. günü ikindide sona erer (ikindi vakti dahildir) Toplam 23 vakit Teşrik tekbirlerini söylemek vaciptir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise menduptur.

www.imamlarburada.com

 SAYFAMIZI BEĞENEREK  SİTEMİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ.. 

FACEBOOK SAYFAMIZA GİRİŞ   >>>>

FACEBOOK GRUBUMUZA GİRİŞ >>>>

dhbt kitabı

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kurbanla, İlgili, Sıkça, Sorulan, Sorular,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı